Kalendarz

3/2020
M T W T F S S
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
 


Designed by:

Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W
PRZEDSZKOLU NR  2 W TARNOBRZEGU


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 2  w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu,
ul. Kochanowskiego 7 , 39-400 Tarnobrzeg.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1) listownie: ul.  Kochanowskiego 7 , 39-400 Tarnobrzeg
2) za pomocą poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
3) telefonicznie: 15 8223718

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

Inspektor Ochrony Danych:
Imię i Nazwisko: Przemysław Rękas
tel.: (15) 81-81-510
adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.
Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;
2) wykonywanie działalności związanej z celami statutowymi oraz działalnością promocyjną przez Administratora danych osobowych;
3) realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora danych osobowych
w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych;
4) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja wynikających z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców/ opiekunów prawnych lub pracowników na podstawie art. 6 ust.1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b oraz lit. g RODO, czyli przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w celu niezbędnym do wykonania obowiązków lub uprawnień wobec Administratora danych osobowych lub osoby, której dane dotyczą oraz związanych z ważnym interesem publicznym.
Przepisy te znajdują się przede wszystkim w:
a) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
b) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
c) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
d) ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
e) ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
f) ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
oraz aktach wykonawczych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz pracowników jest również zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgoda taka może dotyczyć także np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.
4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
2) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Administratorem danych osobowych przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).

5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
(w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą,
z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przenoszenia danych;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.
Podanie danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą, Administratorowi danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Administrator Danych Osobowych
Przedszkole Nr 2  w Tarnobrzegu
Alicja Gil

 


Losowe zdjęcia

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions