Kalendarz

6/2019
M T W T F S S
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
 


Designed by:

Obowiązek informacyjny


Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Przedszkolu Nr 2 w Tarnobrzegu


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 2 ,z siedzibą w Tarnobrzegu
ul. Kochanowskiego 7, 39-400 Tarnobrzeg.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1) listownie: ul. Kochanowskiego 7 kod 39-400,

2) za pomocą poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) telefonicznie: 15 8223718


2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:


Inspektor Ochrony Danych:

Imię i Nazwisko: Przemysław Rękas

tel. (15) 81-81-510

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg


3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Nr 2.
W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim  realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

2) realizacji umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami  Przedszkola Nr 2
w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów cywilnoprawnych,

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów,
ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c lub art.9 ust.2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa.

Przepisy te znajdują się przede wszystkim w:

a) Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

b) Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;

c) Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

d) Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

oraz aktów wykonawczych.

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda, tj. art. 6 ust.1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgoda taka może dotyczyć
np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),

2) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Przedszkolem Nr 2   przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).


5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
(w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).


6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu. z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu Nr 2 Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Administrator Danych Osobowych

Przedszkole Nr 2 w Tarnobrzegu

reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola Nr 2 Alicję Gil

 


Losowe zdjęcia

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions